Portfolio

Als 'Woord & Beeld' hebben we diverse videoproducties gemaakt over tal van onderwerpen met name in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naar verloop van tijd zijn we ons gaan specialiseren in documentaires over mensen met probleemgedrag.

 

Videoproducties:

 

Kijken met je voeten  (1988)

Een film over mensen met een visuele beperking die een overlevingstocht maken in de Ardennen. De bedoeling van de film is om zowel de mensen zelf maar ook hun familieleden en begeleiders te laten zien wat het betekent niet stil te staan bij beperkingen maar gebruik te maken van mogelijkheden.

 

Stadten met de stok (1988)

Een film over het zoeken van de weg in het dagelijkse leven van een stad. Wanneer je goed kunt zien is dat al niet gemakkelijk. Hoe is dat voor mensen met een visuele beperking?

 

Kind uit de schaduw (1991)

        Een film, die het leven van meervoudig complex gehandicapte kinderen in het licht zet.

 

Is er perspectief? (1992)

In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap wordt men vaak geconfronteerd met mensen met ernstig probleemgedrag. Begeleiders staan

met de rug tegen de muur. De film gaat over de vraag of er mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren?

 

Een knik in je bestaan (1993)

Een film over meisjes en vrouwen met het Rett-syndroom. De film gaat vooral over de consequenties van deze aandoening voor de persoon zelf en voor de ouders en begeleiders.

 

Vast en zeker (1995)

Het vóórkomen van ernstig probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke handicap is in instellingen onderzocht. Deze film gaat over de mogelijkheden van een systematische behandeling ervan.

 

Waar een weg is (1996)

Kinderen met een complex meervoudige handicap hebben net als ieder ander de wil om te leven en daarin actief te zijn. Met behulp van methodische aandacht hiervoor kunnen ook zij stap voor stap verder komen.

 

Breekbaar (1997)

Mensen met het Fragile X-syndroom. Wat is het Fragile-X-syndroom en wat kan dit betekenen voor degene die dit hebben en voor iedereen om hen heen?

 

Afscheid nemen en opnieuw beginnen (1997)

Een gezin met verstandelijk gehandicapte ouders en twee kinderen is ruim zeven jaar met de camera gevolgd. Vele aspecten van het ouderschap worden hierin aan de orde gesteld.

 

Roderick zoekt werk (1997)

Mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op werk of dagbesteding. Werk dat bij hen past. In deze film gaat Roderick zelf op zoek naar passend werk.

 

Moments of Freedom (1999)

Muziek kan vrij maken. Met name bij mensen met een stoornis in de normale ontwikkeling of in de sociale aanpassing heeft muziek therapeutische kracht.

 

Specialisten in mensenwerk (2000)

Een film die gaat over de identiteit van een groot ziekenhuis in Nederland: het Spaarne Ziekenhuis te Haarlem.

 

Worden wie je bent (2001)

Een film over de overgang van mensen met een verstandelijke handicap die verhuizen van een grote instelling naar een gewone  wijk in Gemert. De dagelijkse praktijk, gezien vanuit mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en vanuit de optiek van begeleiders.

 

Een dag vol muziek (2002)

Impressie van een workshop 'muziek' voor kinderen en jongeren met William's syndroom.

 

Een pRETTige dag (2002)

Impressie van een ontmoetingsdag van ouders en kinderen met het Rettsyndroom.

 

Zonder uitzondering. Samen naar school in Noorwegen (2002)

In 1979 heeft men in Noorwegen alle scholen  voor speciaal onderwijs gesloten. Sindsdien gaan alle Noorse kinderen, al of niet beperkt of gehandicapt naar reguliere scholen. Deze film laat zien hoe de kinderen samen naar school gaan, samen activiteiten ondernemen en hoe gewoon het eigenlijk is…

 

Deze film werd op 24 juni 2002 op de Nederlandse televisie vertoond door de RVU.

 

Zorg op Straat. Mensen met een verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag in Noorwegen (2004).

In Noorwegen wonen mensen met een verstandelijke handicap in gewone wijken van een stad of dorp. De gemeente is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Ook voor die burgers, die naast een verstandelijke handicap gedragsproblemen hebben. Deze documentaire gaat over de opvang van en ondersteuning aan juist deze mensen.

Het gaat over het levensverhaal van Per, die het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht in psychiatrische instellingen. Over Solve Emil, die geen vat krijgt op de werkelijkheid en mede door zijn blindheid in het duister tast. Over Harald die in zichzelf geen orde kan vinden en daardoor erg agressief kan reageren of over Arve, die zijn begeleiders tot wanhoop brengen kan. Het verhaal van Jon laat zien dat er ondanks alles soms perspectief is door vertrouwen en gemeenschapsgevoel. Duur 30 minuten (Deze video is ook in het Engels verkrijgbaar.)

 

Arve. One of the human variations (2004)

         Deze film gaat over een man van 33 jaar, die zichzelf ernstig heeft beschadigd. Zijn naam is Arve. Arve is iemand die zonder woorden vragen stelt aan ieder die hem ontmoet. Vragen over de zin van het leven, over de grenzen van zorgzaamheid en geduld. Vragen over machteloosheid, over de waarde van mensen in al hun verschijningsvormen.

En vooral vragen over je eigen beeld en oordeel.

Het is een film, die je tot stilstaan brengt; een film die leidt tot het overdenken en bespreken van ethische dilemma's in de zorg. Duur 30 minuten. (Ook in Engels verkrijgbaar)

 

Regie over je eigen leven (2004)

 Ieder mens voert in principe zelf de regie over zijn of haar leven. Maar:

Wie bepaalt uiteindelijk de richting in je leven wanneer je een verstandelijke beperking hebt? Op wie kan hij of zij gegarandeerd rekenen bij belangrijke beslissingen?

 

Onder de titel 'Regie over je eigen Leven' is in 2003 in de provincie Noord-Brabant door een groot aantal betrokkenen over deze vraag gesproken.

Er waren bijeenkomsten met mensen met een verstandelijke beperking zelf, met hun ouders en andere familieleden, met zorgaanbieders en consulenten en tenslotte met betrokkenen uit de samenleving zoals woningbouwcorporaties en welzijnsinstanties.

Tijdens de slotconferentie op 15 maart 2004 in 's-Hertogenbosch werd een manifest aangeboden aan de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant mevrouw J. Maij-Weggen. Daarmee werd het thema van de Regie een onderwerp, dat een beroep doet op politiek en samenleving.

Deze videoproductie geeft een impressie van het vraagstuk en de discussie daarover.

 

Vizier Hier (2005)

 

Aan beide zijden van de Maas, op het snijpunt van de drie provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, verleent Vizier diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Centraal in de visie van Vizier staat de mens met zijn mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een proces van vermaatschappelijking, waarbij mensen met en zonder beperking samenleven in één onverdeelde gemeenschap.

Dat betekent dat Vizier in vele regio's aanwezig is om mensen met een verstandelijke beperking die hulp en ondersteuning te bieden, die zij daar nodig hebben.

 

Deze film geeft een impressie van het leven en werken van cliënten van Vizier in de vele steden en dorpen, waar de organisatie actief is. Niet alleen voor mensen, die weinig hulp behoeven, maar ook steeds meer voor mensen met een intensieve zorgvraag.

 

Ervaar het maar (2005)

 

Deze film geeft op een beeldende manier uitleg aan de methodische werkwijze die wordt toegepast binnen kindercentrum Anneriet in Doetinchem. Er wordt een helder beeld gegeven van de eenduidige samenwerking tussen de verschillende disciplines, ouders en begeleiders. Met als ultiem doel de ontwikkeling en het welzijn van deze ernstig meervoudig beperkte kinderen te optimaliseren.

 

'Ervaar het maar' maakt gebruik van verschillende methodieken als basale stimulatie en totale communicatie en loopt als een rode draad door de werkwijze van het kinderdagcentrum. Het geheel sluit aan op het opvoedingsplan van Carla Vlaskamp waardoor er per persoon gericht gewerkt wordt aan gestelde doelen.

Doordat deze methodieken goed op elkaar aansluiten en na intensieve training en opleiding van alle medewerkers is een werkwijze ontstaan waarmee Anneriet in de afgelopen jaren veel succes heeft geboekt bij de ontwikkeling van de kinderen die het centrum bezoeken.

 

Een uurtje per week (2006)

 

Praktische Thuishulp  (PTH) in de regio's Brabant noordoost en noordelijk Noord-Limburg bestaat al langer dan vijfentwintig jaar. PTH is aanvullende hulp van een vaste vrijwilliger aan een thuiswonend persoon met een beperking of een chronische ziekte.

Deze personen vragen vanwege hun beperking of ziekte extra zorg en ondersteuning van de mensen in hun directe omgeving: de mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn partners, kinderen, ouders, broers, zussen, maar ook buren, vrienden of kennissen die behulpzaam zijn. PTH is vooral bedoeld om deze mantelzorgers te ontlasten.

 

Praktische Thuishulp Brabant noordoost en noordelijk Noord-Limburg is een professionele organisatie en heeft momenteel meer dan driehonderd vrijwilligers die regelmatig worden ingezet. Deze vrijwilligers worden individueel begeleid door de vaste beroepskrachten van Praktische Thuishulp. Zij krijgen ook cursussen en trainingen, zodat hun deskundigheid wordt bevorderd. Het werk dat de vrijwilligers doen is zeer gevarieerd.

Deze film geeft een indruk van de verschillende vormen van vrijwillige thuishulp.

 

Het Volkshuis (2006)

 

De oorsprong van het Volkshuis in Zutphen ligt in1898. Het is als koffiehuis voor geheelonthouders opgericht door De Volksbond Tegen Drankmisbruik en tot op de dag van vandaag worden er geen alcoholische dranken geschonken. Het Volkshuis is op de eerste plaats een Koffiehuis en een Restaurant, maar doet de laatste jaren ook meer aan catering voor klanten in Zutphen en omgeving.

Boven het restaurant zijn enkele hotelkamers en vergaderzalen.

Door zijn speciale en open sfeer wordt het Volkshuis ook wel 'de huiskamer van Zutphen' genoemd.

 

Sinds 1988 werken er mensen met een verstandelijke beperking en mensen uit de psychiatrie.

Deze worden als medewerkers van het Volkshuis gecoached om zo toe te groeien naar een betaalde baan in de maatschappij.

De coaches worden op hun beurt begeleid door een extern adviseur, die volgens een speciale methode, BIAM genaamd, het leerproces stimuleert.

Deze film geeft een impressie van een gewoon bedrijf met bijzondere medewerkers.

 

Menschen in Not (2006)

 

Een film over mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Kompass in het Duitse Jülich is een consulententeam dat (vergelijkbaar met de Nederlandse centra voor Consultatie en Expertise) probeert hulp te bieden aan deze mensen en hun begeleiders.

Deze film is Duitstalig.

 

Regie over je eigen Leven.

Mooie voorbeelden (2007)

 

Verfilming van de drie winnende voorbeelden van de wedstrijd Regie over je eigen Leven.

 

Regie over je eigen Leven.

Wie heeft de touwjes in handen? (2007)

 

Waar gaat het over als we praten over Eigen Regie in het leven van menden met een verstandelijke beperking?

 

Auch wir sind Europa!  (2007 en 2008)

 

Zes korte films over het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking die deelnemen aan het uitwisselingsproject 'Auch wir sind Europa'.

 

Viataal Compas

Brug naar de Toekomst (2009)

 

Documentaire over Viataal Compas en school voor dove en gehoorgestoorde jongeren. Wat betekent het om doof te zijn? Hoe vind je je weg en welke toekomstmogelijkheden heb je. Hoe kan een school hierbij helpen?

 

Der Film (2010)

In opdracht van LVR-Institut für Konsulentenarbeit- Kompass Deutschland

 

In vijf voorbeelden wordt getoond hoe consulenten van het LVR-Instituut Kompass positieve veranderingen bewerkstelligen voor mensen met een verstandelijke beperking met  zeer moeilijk gedrag.

Een eye-opener voor begeleiders!

 

Hand in Hand (2010)

 

DVD in opdracht van het Euregioproject Hand in Hand met vier films:

 

Welke competenties moeten begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ( en ernstige gedragsproblematiek) hebben?

 

Een handleiding voor begeleiders om mensen met een verstandelijke beperking te helpen bij het 'vertellen' van hun levensverhaal.

 

Beeldbellen laat zien hoe mensen met een verstandelijke beperking gebruik kunnen maken van mederne media zoals beeldbellen en skypen. Voor velen een goede manier om contacten te onderhouden.

 

Internationale Conferentie Hand in Hand. Een beeldverslag van een internationaal treffen van betrokkenen bij het Euregioproject Hand in Hand.

 

Persoonlijk OntwikkelingsGesprek: POG (2012)

 Een instructiefilm in opdracht van Dichterbij over het voeren van een persoonlijk ontwikkelingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker.

 

 

 

 

 

Enkele boeken/ artikelen

 

Een huis te ver? (1976)

Zes levensverhalen van mensen met een verstandelijke handicap wonend in een grote instelling. Vier van de zes verhalen zijn geschreven door Willem Cranen en Truus Rütter.

 

Electro-aversieve behandelingen (1979)

Themanummer van Maria Roepaan met beschouwingen en interviews over electro-aversietherapie door Truus Rütter.

 

Omgaan met agressie (1983)

Themanummer van Maria Roepaan met beschouwingen en interviews over verbale, psychische en lijflijke agressie door groepsleiding in een grote instelling voor mensen met een verstandelijke handicap door Truus Rütter.

 

Wat je doet ben je zelf (1985)

         De betekenis van arbeid voor mensen met een verstandelijke handicap.

 

Feestelijk gehandicapt (1986)

Veertien interviews naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van Cupertino, landelijke vereniging voor Sociaal Pedagogische zorg te 's- Hertogenbosch door Truus Rütter.

 

Een chromosoom teveel (1886)

Informatief boek voor ouders van kinderen met het syndroom van Down. Waarin een hoofdstuk van Willem Cranen.

 

Onvoltooid of onbegonnen? (1987)

Tweedelig boek onder redactie van dr. J.A. van Weelden over de antropologie van de mens. Essay over de verstandelijk gehandicapte mens door Willem Cranen.

 

Samen thuis, samen uit?  (1988)

Beschouwingen en interviews over uithuisplaatsing van verstandelijk gehandicapte kinderen in een instelling en na jaren herplaatsing in de maatschappij. M.m.v. Willem Cranen & Truus Rütter

 

Niet in roze en blauwe wolken geboren (1992)

Interview met ouders van kinderen met een visuele handicap door Truus Rütter.

 

Kijk eens in de spiegel van het sprookje (1993)

         Psychologische sprookjes door Willem Cranen

 

Van zien gesproken (1998)

Levensverhalen van mensen met een visuele beperking door Truus Rütter

 

Dit boek is door het tijdschrift Markant uitgeroepen tot een van de veertig belangrijkste boeken over mensen met handicaps van de twintigste eeuw.

 

Artikelen voor Euregioproject Hand in Hand 2004-2007

door Truus Rütter

 

Consulatieproces verder ontwikkelen (2010)

Casestudies en Methoden

Nederlands-Duits boek over verschillende leefsituaties van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk gedrag en methoden om deze situaties te verbeteren.

Willem Cranen is een van de drie auteurs.

 

W. Cranen en T. Rütter vormden van 1988 tot 2007 de redactie van het Cupertino-Bulletin, een tijdschrift in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Truus Rütter was vanaf 1986 tot op 2010 hoofd- en eindredacteur van het kwartaalblad over de zorg voor blinden en slechtzienden: De Stem van Grave.

Sinds 2010 schrijft zij artikelen voor dit blad op free-lancebasis.

 

Woord & Beeld verzorgt sinds jaar een dag studie- en leerdagen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. O.a. over: Regie over je eigen leven, Seksueel Misbruik in de zorg, Normen en Waarden, de grenzen van de zorg.

 

 

Woord & Beeld

Arendstraat 13,

6591 TZ Gennep

tel. 0485-51 29 30

 

Mobiel Willem Cranen:

0653633651

 

Mobiel Truus Rütter:

06-23 43 83 33